Chroniony pracownik wróci na etat

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Data dodania: 21-12-2018

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r. orzekł, że pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, narusza konstytucyjną zasadę równości.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony w razie bezprawnego zwolnienia w okresie ochronnym sami decydują, czy będą domagać się od firmy odszkodowania, czy też przywrócenia do pracy. Na gruncie dotychczasowych przepisów, pracownicy zatrudnieni na czas określony takiego wyboru są pozbawieni.

Powyższa różnica była przedmiotem oceny Trybunału, którzy wskazał, że przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 50 §3 kp w zakresie, w jakim nie przyznaje pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Co powyższe rozstrzygnięcie oznacza w praktyce dla pracodawców i pracowników?

Pracownikom chronionym zatrudnionym na czas określony, oprócz możliwości powrotu do pracy, rozstrzygnięcie umożliwi dochodzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy zgodnie z art. 47 kp. Co istotne, pracownicy zdobędą uprawnienie do dochodzenia wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy.

Z uprawnienia do dochodzenia przywrócenia do pracy, skorzystają w pierwszej kolejności pracownicy zatrudnieni na dłuższe okresy oraz pracownicy z mniejszych miejscowości. W takich bowiem przypadkach istnieje większa szansa, że postępowanie przed sądem pracy skończy się przed upływem terminu na jaki zawarto umowę o pracę.  

Dla pracodawców warto przypomnieć, że w praktyce ryzyko roszczeń o przywrócenie do pracy będzie występować nie tylko w przypadku definitywnego rozwiązania umowy z pracownikiem chronionym (np. zwolnionym dyscyplinarnie). Jeśli bowiem pracodawca zatrudnia na podstawie umowy na czas określony chronionego pracownika, w przypadku odwołania od wręczonego wypowiedzenia zmieniającego pracownik również będzie mógł żądać przywrócenia do pracy na poprzednie warunki.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. (sygn. P 133/15). 

Komentarze (0)
lista opinii