Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 19-01-2016

Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy ubezpieczeniowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem, w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie wyklucza to możliwości zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej.

Przytoczony przepis w mojej ocenie został zredagowany w sposób jednoznaczny i niebudzący większych wątpliwości. W przepisie tym mówi się wyraźnie o wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. To z kolei oznacza, że udział w zysku, o ile będzie wypłacany bez związku ze wskazanymi czynnościami, nie powinien być objęty zakazem wynikającym z art. 18 nowej ustawy.

Oczywiście należy pamiętać o zarzutach podnoszonych swego czasu przez KNF, w kontekście uznawania wypłacania udziału w zysku za przejaw konfliktu interesów na linii ubezpieczający - ubezpieczyciel - klient, jednakże zarzuty te były podnoszone podczas tworzenia Rekomendacji U i wytycznych w sprawie dystrybucji. W tamtym okresie nie istniał jakikolwiek przepis prawa, który jednoznacznie dotyczył kwestii wynagradzania ubezpieczającego. W efekcie, w obecnym stanie prawnym, wobec jednoznacznego brzmienia analizowanego przepisu, interpretowanie art. 18 w sposób wykraczający poza jego treść, powołując się, np. na wykładnię celowościową, która w tym wypadku nie będzie miała pierwszeństwa (zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda), należy uznać za niedopuszczalne.      

Odrębną kwestią jest wypłacanie udziału w zysku wypracowanym przez pośrednika, ale do tego tematu powrócimy w kolejnych numerach dziennika beinsured.

Komentarze (0)
lista opinii