Wyrok TSUE w sprawie likwidacji szkód a branża finansowa

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

W dniu 17 marca 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący możliwości zwolnienia od VAT usług likwidacji szkód (sprawa C-40/15, Aspiro S.A.).
Czytaj więcej

Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-40/15 Minister Finansów przeciwko Aspiro S.A. dla branży ubezpieczeniowej

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

TSUE w sprawie C-40/15 orzekł, że likwidacja szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych, prowadzona w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela przez podmiot trzeci, który nie pozostaje w żadnym stosunku umownym z ubezpieczonym...
Czytaj więcej

Zgoda ubezpieczonego – art. 19

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), w umowie ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli konieczna jest zgoda...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel OC odpowiedzialny również za nawiązkę

Specjalista: Przemysław Stopnicki

Stanowisko: radca prawny

W świetle najnowszego orzecznictwa, sprawca wypadku drogowego zobowiązany wyrokiem karnym do zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego w wypadku, może żądać zwrotu zapłaconej kwoty od swojego ubezpieczyciela na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia OC.
Czytaj więcej

II Raport Rzecznika Finansowego – troska o klienta, czy skrajna nieodpowiedzialność

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 31.03.2016 r. Rzecznik Finansowy przedstawił II Raport nt. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: Raport).
Czytaj więcej

Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy. Komentarz do art. 482 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i...

Specjalista: Ewelina Bukowska

Stanowisko: radca prawny

Co do zasady nowa ustawa w zakresie zawartych umów ubezpieczenia nadaje prymat zasadzie, że nowe przepisy stosuje się wprost. Zasada ta jednak obwarowana jest pewnymi wyjątkami, wskazanymi właśnie w omawianym art. 482. 
Czytaj więcej

Podatkowe skutki dzielenia się kurtażem

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Od cywilistycznego spojrzenia na kwestię wypłaty i podziału kurtażu, co nie powinno rodzić poważniejszych wątpliwości,  dla praktyków bardziej interesujące wydaje się związane z tym faktem zagadnienie opodatkowania takich przepływów podatkiem VAT.
Czytaj więcej

Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy ubezpieczeniowej.
Czytaj więcej
1    12  13  14  15  16  17  18    18