Zwrot składki - potrącenie (Klauzule nr 1242, 1243)

Dodano: 13-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 74/07

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 74/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki."

„Zwrot składki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki."

Sąd Okręgowy zaznaczył, że różnica w brzmieniu tych postanowień sprowadza się wyłącznie do pisowni wyrazu „niewykorzystany” a różnica ta nie zmienia znaczenia przedmiotowych postanowień, Sąd dokonał wspólnej argumentacji dotyczącej niedozwolonego charakteru wyżej wskazanych postanowień.

Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że przedmiotowe postanowienia odnoszą się do zwrotu składki ubezpieczeniowej w razie odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego.

Stosownie do treści art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą — w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Powyższe – zdaniem Sądu - oznacza, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczeniowej powinna zostać mu zwrócona cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu umowy. Możliwość odstąpienia od umowy zostaje natomiast przez przedmiotowy zapis ograniczona, gdyż wiąże się z koniecznością poniesienia przez konsumenta dodatkowych kosztów. Ponadto, w ocenie Sądu, zastrzeżenie przez pozwanego we wzorcu umownym opłaty manipulacyjnej na wypadek odstąpienia od umowy utrudnia konsumentom skorzystanie z przysługującego im prawa.

SO zwrócił również uwagę, że prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej zostało zastrzeżone wyłącznie dla jednej ze stron łączącej umowy - pozwanemu. W przypadku, gdy to jednak zakład ubezpieczeń odstąpi od umowy, konsumentowi nie przysługuje analogiczne prawo. Takie ukształtowanie wzajemnych praw i obowiązków powoduje, zdaniem Sądu, zachwianie równowagi stosunku prawnego.

Mając powyższe względy na uwadze Sąd uznał, że zastrzeżenie przez ubezpieczyciela w kwestionowanych postanowieniach prawa do pobierania dodatkowych opłat za odstąpienie od umowy nie znajduje żadnego uzasadnienia i w sposób rażący narusza interesy konsumentów dla konsumenta.

wstecz