Wypowiedzenie w przypadku wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania (Klauzula nr 1306, 1308, 1312)

Dodano: 29-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania."

„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania."

„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana (...) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania (...)."

Sąd uznał, iż powyższe postanowienia są niezgodne z art. 3853 pkt 15 i 22 oraz art. 3851 §1 Kodeksu cywilnego.

Sąd Okręgowy zgodził się z powodem, że klauzule umożliwiają pozwanemu towarzystwu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn. W szczególności zaś, umożliwiają one ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy bez obowiązku zwrotu składki po zajściu szkody częściowej i po wypłacie odszkodowania równego niewielkiemu zaledwie ułamkowi sumy ubezpieczenia.

W takiej sytuacji ochrona ubezpieczeniowa powinna trwać nadal, a tymczasem pozwane towarzystwo ubezpieczeń zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy.

wstecz