Warunki zwrotu składki (Klauzule nr 1423, 1424)

Dodano: 22-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 86/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie nastąpiło zdarzenie, w związku z którym (...) S.A. wypłaciło bądź wypłaci odszkodowanie lub świadczenie"

„Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, że (...) S.A. nie wypłaciło odszkodowania i nie będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy."

W ocenie Sądu powyższe postanowienia naruszają dyspozycję art. 813 Kodeksu cywilnego nakazującą obliczenie składki za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Skoro składka z tytułu ubezpieczenia obliczana jest proporcjonalne do okresu ubezpieczenia, to w sytuacji gdy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ustaje z momentem rozwiązania umowy ubezpieczenia, co do zasady powinien on zwrócić składkę ubezpieczającemu za okres po rozwiązaniu umowy bez względu na ewentualne wcześniejsze wypłacenie odszkodowania. Tym samym zapisy takie naruszają postanowienia art. 3853 pkt 13 Kodeksu cywilnego, jako że dopuszczają sytuację, w której konsument utraci prawo żądania zwrotu świadczenia (tj. składki należnej za okres po rozwiązaniu umowy) spełnionego wcześniej niż świadczenia kontrahenta (tj. częściowa wypłata odszkodowania) w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia bądź rozwiązania).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz