Utrata prawa żądania zwrotu niewykorzystanej części świadczenia (Klauzule nr 1581, 1582)

Dodano: 09-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 83/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 83/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania lub COMPENSA nie jest zobowiązana do jego wypłaty."

„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania (świadczenia) lub COMPENSA nie jest zobowiązana do jego wypłaty."

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż zgodnie z art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Wyżej wymieniony przepis określa główne, ekwiwalentne świadczenia stron umowy. Świadczeniem zakładu ubezpieczeń, które odpowiada świadczeniu ubezpieczającego jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, polegające na zobowiązaniu do wypłaty odszkodowania w razie nastąpienia określonego zdarzenia. Koniecznym elementem każdej umowy ubezpieczenia jest określenie czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wymóg taki określony został w przepisie art. 812 § 2 pkt 3 Kodeksu cywilnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz