Ustalenie wysokości zwracanej składki (Klauzule nr 1305, 1309)

Dodano: 28-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki - nie więcej niż 200 złotych."

„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach ubezpieczenia. Za miesiąc ubezpieczenia przyjmuje się okres 30 dni. Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 20% nie więcej jednak niż 150 zł."

Powyższe postanowienia, zdaniem Sądu, są niezgodna z art. 3853 pkt 12 i 16 Kodeksu cywilnego oraz art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Sąd zgodził się z  powodem, że kwestionowane klauzule wyłączają z góry obowiązek zwrotu konsumentowi części uiszczonej zapłaty za niespełnione w całości świadczenie. Tym samym naruszają dyspozycję art. 3853 pkt 12 Kodeksu cywilnego. Nakładają także na ubezpieczającego obowiązek zapłaty „odstępnego", czym naruszają postanowienia art. 385 pkt 16 Kodeksu cywilnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz