Ustalenie wysokości zwracanej składki (Klauzule nr 1305, 1309)

Dodano: 28-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki - nie więcej niż 200 złotych."

„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach ubezpieczenia. Za miesiąc ubezpieczenia przyjmuje się okres 30 dni. Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 20% nie więcej jednak niż 150 zł."

Powyższe postanowienia, zdaniem Sądu, są niezgodna z art. 3853 pkt 12 i 16 Kodeksu cywilnego oraz art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Sąd zgodził się z  powodem, że kwestionowane klauzule wyłączają z góry obowiązek zwrotu konsumentowi części uiszczonej zapłaty za niespełnione w całości świadczenie. Tym samym naruszają dyspozycję art. 3853 pkt 12 Kodeksu cywilnego. Nakładają także na ubezpieczającego obowiązek zapłaty „odstępnego", czym naruszają postanowienia art. 385 pkt 16 Kodeksu cywilnego.

Ponadto, pierwsze z wskazanych postanowień narusza art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 807 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Przytoczony przepis nakłada obowiązek zwrotu składki, a nie jej części.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że kwestionowane postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy wbrew dyspozycji art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego.

wstecz