UOKiK: wyroki wydane w maju i czerwcu 2016 r. w sprawie decyzji UOKiK

Dodano: 22-07-2016
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż w maju i czerwcu 2016 r. zostało wydanych 14 wyroków w sprawie decyzji lub pozwów UOKiK. Wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie zapadły między innymi w sprawach dotyczących usług finansowych.

Powyższe wyroki dotyczą decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także pozwów UOKiK o uznanie klauzul za niedozwolone. W sześciu sprawach sądy w całości utrzymywały decyzje Urzędu, w dwóch została ona zmieniona, a w jednym przypadku uchylona w całości. Sądy uznały trzy pozwy wniesione przez UOKiK, a jeden został oddalony na korzyść pozwanego.  Poniżej kilka ważnych rozstrzygnięć sądów wydanych w maju i czerwcu 2016 roku.

OCHRONA ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW

Getin Noble Bank - wprowadzanie w błąd klientów zawierających umowy dotyczące polis z UFK

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r. (sygn. akt XVII AmA 129/14) orzekł, iż Getin Noble Bank, wprowadzał w błąd klientów zawierających umowy dotyczące polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła wydanej przez UOKiK w grudniu 2013 r. decyzji dotyczącej naruszenia zbiorowych interesów konsumenta przez Getin Noble Bank. Praktyka polegała na niedostatecznym informowaniu o ryzykach oraz kosztach zerwania kontraktu. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości ponad 5,6 mln zł. Spółka odwołała się od decyzji. W czerwcu  2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że działanie Getin Noble Bank było niezgodne z prawem, obniżył jednak karę do 5 milionów zł. SOKiK wskazał, że Urząd nie uwzględnił dobrowolnej kompensacji jako okoliczności łagodzącej.

4Life Direct – brak istotnych informacji na temat warunków wypłacenia odszkodowania w materiałach reklamowych ubezpieczenia

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 13 czerwca 2016 r. (sygn. akt XVII AmA 52/15) orzekł, iż spółki 4Life Direct naruszyła zbiorowe interesy konsumentów poprzez niezamieszczenie istotnych informacji na temat warunków wypłacenia odszkodowania w materiałach reklamowych ubezpieczenia.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła spółki 4Life Direct, w której UOKiK w 2013 r. wydał decyzję, w której stwierdził, że przedsiębiorca nie zamieszczał w materiałach reklamowych ubezpieczenia na życie „Moi bliscy” informacji o tym, że w razie śmierci ubezpieczonego z innych powodów niż wskutek nieszczęśliwego wypadku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ww. ubezpieczenia wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z tego tytułu ogranicza się jedynie do zwrotu wpłaconych składek ubezpieczeniowych, co stanowi – zdaniem UOKiK - nieuczciwą praktykę rynkową. SOKiK oddalił odwołanie spółki, uznając, że ustalenia faktyczne i ocena prawna zawarte w decyzji są prawidłowe. Utrzymana została również kara finansowa w wysokości ponad 25 tys. zł.

Auxilia – naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez sformułowanie haseł reklamowych na podstawie nieaktualnych, niepełnych i wybiórczo wybranych danych

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 19 maja 2016 r. (sygn. akt VI Aca 541/15) orzekł, iż spółka Auxilia naruszała zbiorowe interesy konsumentów, działaniami polegającymi na reklamowaniu świadczonych przez siebie usług pośrednictwa w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za pomocą haseł reklamowych sformułowanych na podstawie nieaktualnych, niepełnych i wybiórczo wybranych danych.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła wydanej w listopadzie 2013 r. przez prezes UOKiK decyzji, w której stwierdził, że spółka Auxilia, wprowadzała konsumentów w błąd. Przedsiębiorca, który zajmuje się pośrednictwem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, reklamował swoją działalność hasłami  o treści: „o 70 % wyższe odszkodowanie niż u konkurencji oraz 97,7 % wygranych spraw.” Zdaniem Prezesa Urzędu, podane wartości zostały obliczone na podstawie nierzetelnych danych. Spółka odwołała się od decyzji, ale sądy obu instancji przyznały rację UOKiK. W maju 2016 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Auxilii. W ustnym uzasadnieniu wyroku SA stwierdził, że hasła reklamowe były sformułowane na podstawie nieaktualnych, niepełnych i wybiórczo wybranych danych. Utrzymał również karę finansową w wysokości ponad 14 tys. zł.

Tagi: uokik, ufk
wstecz