UOKiK przypomina o platformie ODR

Dodano: 14-06-2018

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie prasowym wyjaśnia, jakie obowiązki mają e-sprzedawcy towarów i usług w związku z funkcjonowaniem platformy ODR oraz jakie korzyści mogą czerpać klienci z tej formy zgłaszania skarg.

Uruchomienie platformy ODR zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w ramach wdrażania ADR jako jedno z rozwiązań umożliwiających przedsiębiorcom i konsumentom pozasądowe rozwiązanie sporu. Przepisy regulujące funkcjonowanie platformy zostały zawarte w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorcy sprzedający na swojej stronie internetowej towary lub usługi muszą zamieścić link z URL platformy ODR oraz adres e-mail.  

W ubiegłym roku Komisja Europejska prowadziła badania dot. realizacji tego obowiązku przez e-sprzedawców. Wyniki dla całej EU wskazały, że wśród 20 tys. przebadanych przedsiębiorców prowadzących dystrybucję online nowe wymogi wdrożyło 44% spółek. W przypadku Polski odsetek wyniósł 34%. Liderem ranking został rynek niemiecki, gdzie wskaźnik ten uplasował się na poziomie 66%.    

Polska dołączyła do platformy 23 marca 2017 r., gdy został opublikowany pierwszy uprawniony krajowy podmiot. Aktualnie na platformie jest dziewięć podmiotów z Polski, w tym m.in. Sąd Polubowny przy KNF, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ich rolą jest przekazywanie przedsiębiorcom skarg konsumentów zgłoszonych poprzez platformę.

Obowiązek informacyjny dot. ODR spoczywa m.in. na podmiotach rynku finansowego, w tym zakładach ubezpieczeń, które prowadzą dystrybucję swych usług za pośrednictwem strony internetowej. Od 1 października 2018 r. obowiązek ten zostanie rozszerzony m.in. o multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych prowadzących e-sprzedaż. Więcej o nowych obowiązkach pisała na portalu beinsured.pl mec. Julita Nowak w art. „Pośrednicy ubezpieczeniowi już wkrótce będą zobowiązani do stosowania ADR”.

wstecz