UOKiK opublikował zasady karania menedżerów

Dodano: 31-07-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował szczegółowe wyjaśnienia, jak będzie ustalana wysokość sankcji dla osób zarządzających, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję.

Maksymalna wysokość kary finansowej, jaką może nałożyć Prezes UOKiK osobom zarządzającym, odpowiedzialnym za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, to 2 mln zł.

Jednak, mając na celu dochowanie wymogu proporcjonalności, w toku postępowania przy ustalaniu jej wysokości uwzględniane będą zarówno okoliczności obiektywne, jak i subiektywne. W pierwszej kolejności Prezes UOKiK weźmie pod uwagę charakter naruszenia – jego wagę, skutki, a także skalę. Na tej podstawie ustali kwotę bazową, która będzie służyła dalszemu określeniu wysokości kary. Najdotkliwiej karane będzie dokonywanie ustaleń między konkurentami.

W sposób surowy Prezes UOKiK ma zamiar traktować kategorie porozumień dot. relacji między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. producent-hurtownik, hurtownik-detalista). Takimi porozumieniami dotyczącymi różnych szczebli obrotu mogą być np. ustalanie minimalnych cen odsprzedaży i zakaz sprzedaży pasywnej.

Kolejna ważna przesłanka do ustalenia wysokości kary to wpływ menedżera na naruszenie: wysoki, średni lub umiarkowany. Prezes UOKiK uwzględni też okoliczności obciążające i łagodzące. Wśród tych pierwszych są np. rola organizatora, znaczne korzyści uzyskane przez menedżera, wywieranie presji na inne osoby w celu dokonania naruszenia, a także dokonanie już wcześniej podobnego naruszenia. Okoliczności łagodzące to m.in. działanie pod przymusem czy współpraca z UOKiK podczas postępowania.

Na wysokość sankcji będzie mieć też wpływ okres naruszenia, za który odpowiada menedżer. Prezes UOKiK sprawdzi także, czy osoba zarządzająca nie łamała już wcześniej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Chodzi o naruszenia innego rodzaju niż to, za które obecnie odpowiada (podobne przewinienia zostały już uwzględnione jako okoliczności obciążające). Prezes UOKiK bada też, czy sankcja jest adekwatna w stosunku do przychodów menedżera i czy będzie mieć charakter odstraszający.

- W tej chwili prowadzimy 4 postępowania antymonopolowe, w których badamy działania i zaniechania łącznie 19 osób zarządzających. Jeszcze w 2020 roku można się spodziewać decyzji zawierających kary finansowe dla menedżerów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Publikacja UOKiK jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz