UKNF podsumowuje wyniki analiz sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych

Dodano: 27-02-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Departament Spółek Publicznych UKNF przedstawił raport podsumowujący działalność nadzorczą nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych w 2018 r. Zawiera on główne wnioski organu nadzoru z analizy sprawozdań finansowych wybranych emitentów dot. ich zgodności z obowiązującymi regulacjami.

W raporcie zawarto też podsumowanie z wdrażania na polski rynek finansowy standardu MSSF 17„Umowy ubezpieczeniowe”, który zacznie obowiązywać do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r. „Standard ten wprowadza nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych oraz jednolite zasady wyceny i prezentacji dla wszystkich rodzajów umów ubezpieczenia. MSSF 17 ma zapewnić większą przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń. Standard ten nie został jeszcze zatwierdzony do stosowania przez UE”, czytamy w publikacji UKNF.

Celem raportu jest pomoc spółkom czy biegłym rewidentom w przygotowaniu sprawozdań za ubiegły rok poprzez wskazanie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w spełnianiu wymagań dot. sprawozdawczości. W publikacji przedstawiono także zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za kolejne okresy sprawozdawcze. UKNF objął analizą prawie 22% emitentów papierów wartościowych.

Raport „Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2018 roku” jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

Tagi: knf
wstecz