Stanowisko UKNF dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej

Dodano: 16-04-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opracował stanowisko dotyczące dobrych praktyk w zakresie dokonywania przez instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi KNF, prawidłowej oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przepis ten reguluje, że instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

W stanowisku UKNF zawarł dobre praktyki w zakresie wypełnienia wskazanego powyżej obowiązku, które powinny znaleźć zastosowanie w procesie identyfikacji i oceny ryzyka instytucji obowiązanych. UKNF omawia takie kwestie jak:

  • sposób przeprowadzenia oceny ryzyka, w tym czynniki ryzyka podlegające ocenie, źródła informacji, metodyka i struktura oceny ryzyka,
  • zatwierdzenie oceny ryzyka.

Ponadto, w stanowisku UKNF zamieścił omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instytucje obowiązane. Należą do nich:

  • niewskazanie finalnych wniosków wynikających z oceny ryzyka,
  • brak harmonogramu planowanych działań instytucji obowiązanej w celu mitygacji ryzyka lub nieracjonalne terminy zawarte w harmonogramie działań,
  • niezrozumienie różnic pomiędzy ryzykiem inherentnym a rezydualnym,
  • nieodpowiedni dobór metodyki, nie uwzględniający istotnych z punktu widzenia instytucji obowiązanej czynników ryzyka lub określający podatność na ryzyko w sposób nieadekwatny do skali i rodzaju działalności,
  • pominięcie niektórych czynników ryzyka wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy.

Praktyki zawarte w stanowisku powinny być stosowane przy przeprowadzeniu lub aktualizacji oceny ryzyka przez instytucje nadzorowane. UKNF zapowiada objęcie ich czynnościami kontrolnymi. Urząd przypomina, że niesporządzenie oceny ryzyka zagrożone jest odpowiedzialnością administracyjną.

Stanowisko dostępne jest w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz