Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia (Klauzule nr 1310, 1314)

Dodano: 01-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w wysokości różnicy, jaka występuje między ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wypłaconym za poprzednią szkodę."

„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w wysokości różnicy, jaka występuje między ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wypłaconym za poprzednią szkodę."

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższe klauzule niezgodne są z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Stwierdził, iż kwestionowane postanowienia kształtują treść stosunku prawnego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy ubezpieczającego. SO wskazał, iż powyższe postanowienia ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela za powstałą szkodę, a tym samym wysokość odszkodowania w sposób odbiegający od zasady pełnego naprawienia szkody.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeśli ubezpieczający poczynił już pewne nakłady w związku z naprawą przedmiotu ubezpieczenia, lecz nie doszło jeszcze do przywrócenia go do stanu przed szkodą, to zastosowanie tych klauzul doprowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia kwoty odszkodowania poniżej wartości szkody. Ponadto, sposób obliczania odszkodowania według zaskarżonych postanowień nie przewiduje możliwości uzyskania odszkodowania za nakłady poniesione w ramach naprawy.

Podnoszone przez ubezpieczyciela argumenty, że klauzule te są stosowane przez likwidatorów szkód w taki sposób, że sumuje się wartość szkód i od otrzymanej wartości odejmuje się kwotę wcześniej wypłaconego odszkodowania, zdaniem Sądu, po pierwsze nie znajdują potwierdzenia w treści kwestionowanych klauzul, a po drugie nie mają znaczenia, ponieważ Sąd zobowiązany jest badać brzmienie klauzul w sposób abstrakcyjny, oderwany od sposobu ich faktycznego stosowania.

wstecz