Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (8)

Autor: Ewelina Bukowska

Dodano: 12-07-2016

Rekomendacja 8

Zakład ubezpieczeń powinien opracować, przyjąć i zapewnić funkcjonowanie systemu wynagradzania likwidatorów, zapewniającego efektywny przebieg procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia.

Komentowana Rekomendacja odnosi się do sposobu wynagradzania likwidatorów szkód, który zdaniem twórców Rekomendacji jest jednym z ogniw pozytywnie wpływających na sprawny przebieg procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia. Co ciekawe, organ nadzoru kwestii wynagrodzeń likwidatorów poświęca równie dużo uwagi, jak przykładowo kwestii kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego obejmującego proces ustalania i wypłaty zadośćuczynienia. Jest to niewątpliwie kolejny wyraz uwagi, jaką organ nadzoru przypisuje prawidłowemu funkcjonowaniu procesów likwidacji szkody w zakładzie ubezpieczeń.

Na wstępie warto wyjaśnić, że organ nadzoru definiuje na potrzeby Rekomendacji pojęcie „likwidatora”. Zdaniem twórców Rekomendacji, likwidator to osoba wykonująca czynności w toku postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia, w szczególności polegające na: gromadzeniu niezbędnej dokumentacji w tym postępowaniu, ustalaniu zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, kontaktowaniu się z podmiotami w toku postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia (np. z poszkodowanym, sprawcą szkody, sądami, prokuraturą, policją, placówkami medycznymi), w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania. Ilekroć w Rekomendacjach jest mowa o likwidatorze, należy przez to rozumieć także zespół osób wykonujących czynności w postępowaniu w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia, jeżeli w danym zakładzie ubezpieczeń postępowanie to jest realizowane przez zespół osób.

Zgodnie z Rekomendacją 8.1., Procedury określające system wynagradzania likwidatorów powinny w sposób jasny, przejrzysty i precyzyjny określać:

  1. sposób ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego oparty na obiektywnych kryteriach i uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje niezbędne przy jej wykonywaniu, ilość oraz jakość wykonywanej pracy;
  2. sposób ustalania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia (np. premie zadaniowe, nagrody kwartalne, roczne, dodatki, itp.), oparty na kryteriach ilościowych i jakościowych dotyczących wykonywanej pracy, jeżeli takie składniki funkcjonują w zakładzie ubezpieczeń w ramach systemu wynagradzania likwidatorów;
  3. sposób weryfikacji spełniania obiektywnych kryteriów stanowiących podstawę nabycia prawa do zmiennych składników wynagrodzenia.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz