Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (10)

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 14-07-2016

Rekomendacja 10

Zakład ubezpieczeń powinien prowadzić postępowanie w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia w sposób zapewniający wypłatę zadośćuczynienia lub zajęcie ostatecznego stanowiska o odmowie wypłaty zadośćuczynienia w całości lub części w terminach wynikających z przepisów prawa.

Rekomendacja 10 otwiera grupę rekomendacji dotyczących sposobu prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia. KNF wskazuje w niej, że zakład ubezpieczeń powinien prowadzić postępowanie w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia w sposób zapewniający wypłatę zadośćuczynienia lub zajęcie ostatecznego stanowiska o odmowie wypłaty zadośćuczynienia w całości lub części w terminach wynikających z przepisów prawa.

Przez postępowanie w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia KNF rozumie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zdarzenie losowe i ewentualnie wysokości zadośćuczynienia oraz wypłatę lub odmowę wypłaty zadośćuczynienia w terminie wymaganym przez przepisy prawa w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. We wstępie do Rekomendacji, KNF podkreśla, że proces ustalania i wypłaty zadośćuczynienia funkcjonalnie stanowi część procesu likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, zatem należy go prowadzić na analogicznych zasadach, jak też uwzględnić wydane w tym zakresie w 2014 r. przez KNF Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ogólne terminy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela określone zostały w przepisach art. 817 par. 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w pierwotnym terminie 30 dni.

Szczególne terminy wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wprawdzie przepisy te odnoszą się do wypłaty odszkodowania, jednakże mając na uwadze treść rekomendacji nr 10 czytaną wraz z definicją postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia wskazaną powyżej, należy uznać, iż KNF oczekuje, że zakład ubezpieczeń powinien zastosować je odpowiednio do wypłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz