Prezes UOKiK wszczął postępowania ws. stosowania przez instytucje bankowe klauzul dot. spreadów

Dodano: 19-04-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na początku lutego i marca Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec trzech banków w sprawie o uznanie postanowień wzorców umów dot. spreadów za niedozwolone. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wobec Banku Millenium S.A., Banku BGŻ BNP Paribas i Banku Zachodniego WBK. 

„Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy w związku ze stosowaniem we wzorcach umów wykorzystywanych przez Banki klauzul dotyczących sposobu ustalania wysokości kursów kupna i sprzedaży walut obcych, nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, stosownie do art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” – napisano w uzasadnieniu.

Jak wskazał Prezes UOKiK, sporne klauzule są niejednoznaczne. Nawet jeśli konsument je rozumie, to nie jest w stanie ocenić i zweryfikować poprawności wysokości ustalonego przez bank wynagrodzenia z tytułu ustalania kursu wymiany walut.

„Analizowane w niniejszym stanie faktycznym postanowienia mogą przyznawać Bankowi uprawnienie do dowolnego wpływania na wysokość świadczeń ustalonych w umowie. Kursy zarówno kupna, jak i sprzedaży waluty, po których przeliczane są raty kapitałowo-odsetkowe kredytu, określane są każdorazowo w Tabeli kursów Banku sporządzanej przez Bank, przy czym sposób ustalenia tych kursów jest niejasny, a dodatkowo zależy od czynników arbitralnie przyjętych przez Bank. Oznacza to, że w omawianym przypadku przedsiębiorcy została przyznana jednostronna możliwość ustalania kryteriów oddziałujących na wysokość świadczenia stron. W niniejszej sprawie zatem za możliwe naruszenie dobrych obyczajów Prezes UOKiK przyjmuje tworzenie postanowień umownych, które mogą godzić w równowagę kontraktową stron, zaś rażące naruszenie interesów może polegać na wprowadzeniu daleko idącej dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta” – napisał Prezes UOKiK w uzasadnieniu wszczęcia postępowania wobec Banku Millenium.  

wstecz