Obowiązki ubezpieczającego (Klauzule nr 1313, 1316)

Dodano: 05-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."

„W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy rabunku lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów codziennego użytku obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższe klauzule niezgodne są z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu użycie sformułowania „i dążyć do ich odzyskania" stanowi zbyt ogólne i niejednoznaczne określenie obowiązków ubezpieczającego i w związku z tym kształtuje prawa i obowiązki stron w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz