Obowiązki ubezpieczającego (Klauzule nr 1313, 1316)

Dodano: 05-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."

„W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy rabunku lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów codziennego użytku obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższe klauzule niezgodne są z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu użycie sformułowania „i dążyć do ich odzyskania" stanowi zbyt ogólne i niejednoznaczne określenie obowiązków ubezpieczającego i w związku z tym kształtuje prawa i obowiązki stron w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Ponadto, kwestionowane sformułowanie może być odczytane jako zachęta do podejmowania działań sprzecznych z prawem, w tym do przekraczania dozwolonej samopomocy. Jeżeli ubezpieczający dowie się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości, to naturalne jest, że powinien zawiadomić policje i zakład ubezpieczeń, natomiast trudno sobie wyobrazić, jakie inne zgodne z prawem działania powinien on w takiej sytuacji podjąć.

Zdaniem Sądu samo nałożenie na ubezpieczającego pewnych obowiązków związanych z dążeniem do odzyskania utraconych przedmiotów nie jest niedopuszczalne, jednakże obowiązki te powinny zostać określone bardziej precyzyjnie, np. zawiadomienie policji i zakładu ubezpieczeń.

Ponadto, pomimo, że ubezpieczyciel przyznał, że w stosowanych przez niego ogólnych warunkach ubezpieczeń zrezygnował ze stosowania tych postanowień, to zgodnie z dyspozycją art. 47940 Kodeksu postępowania cywilnego nie miało to wpływu na bieg postępowania. Ubezpieczyciel nie wykazał by zaprzestał stosowania kwestionowanych klauzul co najmniej na 6 miesięcy przed wytoczeniem powództwa, a zatem zgodnie z art. 47939 Kodeksu postępowania cywilnego powód miał prawo wystąpić z powództwem w tym zakresie.

wstecz