Nowe terminy sprawozdawcze od ESMA

Dodano: 02-04-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

UKNF ustosunkował się do ostatnich stanowisk ESMA dot. obowiązków sprawozdawczych podmiotów nadzorowanych. Poniżej streszczamy dla Państwa najistotniejsze informacje zawarte w komunikatach polskiego nadzorcy.

I Stanowisko ESMA dot. wpływu COVID – 19 na terminy publikacji raportów okresowych 

W dniu 27 marca 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd opublikował stanowisko dotyczące wpływu COVID – 19 na terminy publikacji raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych, określonych w dyrektywie Transparency. Stanowisko ma jedynie zastosowanie do rynków, gdzie nie podjęto lub nie ma zamiaru wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie. W związku z tym, nie obowiązuje ono dla polskiego rynku.

Propozycje w tym zakresie zostały przedstawione przez KNF w Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego, a następnie przyjęte w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej: Specustawa ws. COVID-19: nowe terminy obowiązków nadzorczych spółek akcyjnych i TFI

Dodatkowo ESMA zawarła w Stanowisku rekomendację, zgodnie z którą do publicznej wiadomości powinny być podane informacje o opóźnieniach publikacji raportów okresowych wraz z podaniem przyczyn opóźnienie i przewidywanego terminu publikacji.

Przy okazji UKNF przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem MAR w przypadku opóźnienia publikacji raportów okresowych emitenci powinni dokonywać analizy, czy w trakcie sporządzania raportów okresowych powstają informacje poufne, np. przy dokonywaniu ujęcia odpisów aktualizujących lub rezerw. „W przypadku gdy w trakcie okresu obrotowego emitent zauważa znaczące zmiany w osiąganych przychodach lub ponoszonych kosztach w stosunku do poprzednich okresów również powinien dokonać oceny takich danych w kontekście powstania informacji poufnych”, wskazał UKNF.

II. Stanowisko ESMA ws. obowiązków sprawozdawczych w zakresie wykonywania zleceń 

UKNF przedstawił też stanowisko ESMA dot. obowiązków sprawozdawczych w zakresie wykonywania zleceń (best execution). Polski nadzorca popiera zawarte w nim postulaty.

W związku z powyższym:

  • banki, firmy inwestycyjne i inne uregulowane podmioty świadczące usługi wykonywania zleceń, przyjmowania zleceń do wykonania czy zarządzania portfelem instrumentów finansowych publikują roczną informację, na podstawie RTS 28 (Rozporządzenie delegowane UE 2017/576), do dnia 30 czerwca 2020 r.
  • systemy wykonywania zleceń (w tym systemy obrotu, podmioty systematycznie internalizujące transakcje, animatorzy rynku i inni dostawcy płynności) opublikują kwartalne raporty zgodnie z wymogami RTS 27 (Rozporządzenie delegowane UE 2017/575) w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż w następnym wymaganym terminie raportowym tj. 30 czerwca 2020 r.
  • Podmioty zobowiązane na mocy RTS 27 oraz RTS 28 powinny rejestrować przypadki podjęcia decyzji o opóźnionym przekazywaniu informacji.

Komunikaty UKNF są dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

wstecz