Nowe regulacje unijne dla rynku kapitałowego: opinia KNF

Dodano: 01-07-2016

Robert Wąchała, dyrektor departamentu nadzoru obrotu KNF wydał opinię w sprawie unijnego rozporządzenie MAR, które powinno rozpocząć stosowanie w polskim ustawodawstwie od dnia 3 lipca 2016 r.  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”) reguluje przede wszystkim obowiązki związane z przekazywaniem informacji poufnych i procedurę opóźniania publikacji tych informacji oraz obowiązki związane z prowadzeniem list osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, polskie prawo miało czas na dostosowanie się do unijnych przepisów do dnia 3 lipca 2016 r. Projekt ustawy zmieniającej pojawił się tam 22 kwietnia 2016 r. Wraz z upływającym czasem szanse na dostosowanie do 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do rozporządzenia MAR malały, a od kilku tygodni są już zerowe. Wynika z tego wiele niedogodności. Jedną z nich jest niepewność emitentów, jak postępować w takiej sytuacji i które regulacje stosować – rozporządzenia MAR, czy nieuchylone jeszcze przepisy krajowe – czytamy w opinii KNF. Regulator przypomniał, że w związku z faktem iż prawo unijne ma pierwszeństwo stosowania przed prawem krajowym, przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „ustawa o obrocie”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie publicznej”) w razie ich kolizji z przepisami rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. KNF podkreślił, że dla emitentów oznacza to konieczność stosowania przepisów rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z rozporządzeniem MAR.

Oprócz obowiązków informacyjnych związanych z przekazywaniem informacji poufnych przez emitentów, rozporządzenia MAR wprowadza regulacje w kwestii transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz przez osoby blisko z nimi związane, zgodnie z nowym aktem prawnym transakcje te będą musiały być notyfikowane. Poza tym, zakazane będzie dokonywanie transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w okresach zamkniętych.

W odniesieniu do powyższych obszarów, w ocenie UKNF, od dnia 3 lipca 2016 r. podmioty działające na rynku kapitałowym nie będą zobowiązane do stosowania m. in. niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a w szczególności, przewidzianych w § 5 ust. 1 tego rozporządzenia raportów bieżących dotyczących:

• nabycia, zbycia i utraty znaczących aktywów,

• zawarcia, wypowiedzenia lub rozwiązania znaczącej umowy,

• udzielenia poręczenia, kredytu, pożyczki lub gwarancji o wartości powyżej 10% kapitałów własnych,

• wszczęcia postępowania dotyczącego zobowiązań lub należności o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych,

• emisji obligacji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych,

• podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem oraz dokonanie takiego połączenia,

• podjęcia decyzji o podziale emitenta oraz dokonanie takiego podziału,

• podjęcia decyzji o przekształceniu emitenta i dokonanie takiego przekształcenia,

• złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i kolejnych zdarzeniach z tym związanych,

• sporządzeniu prognozy lub szacunków wyników finansowych,

• przyznania lub zmianie ratingu dokonanego na zlecenie emitenta;

Brak dostosowania polskiego porządku prawnego do rozporządzenia MAR pociąga za sobą jeszcze jeden praktyczny skutek. Dotyczy on sposobu, w jaki osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane mają realizować przewidziany w art. 19 ust. 1 a) rozporządzenia MAR obowiązek powiadamiania KNF o zawartych transakcjach. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r., do przesyłania powyższych powiadomień należy stosować środki elektroniczne. Rozporządzenie to wymaga również, aby właściwy organ określił środki elektroniczne, służące do przesyłania zawiadomień do KNF przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane. Projekt ustawy zmieniającej przewiduje, że te środki elektroniczne zostaną określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Finansów. W opinii UKNF wyrażonej w stanowisku, do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów powiadomienia te mogą być przekazywane z wykorzystaniem dowolnych środków elektronicznych. UKNF rekomenduje jednak przekazywanie tych powiadomień na stworzony w tym celu adres: .

Zdaniem autora, brak dostosowania polskiego porządku prawnego do Rozporządzenia MAR może potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Pliki do pobrania

wstecz