Nowa wersja metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok

Dodano: 07-04-2021
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej nową wersję „Metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok”.

Opracowanie i publikacja dokumentu stanowią realizację obowiązków nadzorczych, nałożonych na KNF ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nakłada ona na KNF m. in. obowiaązek dokonywania oceny ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W tym celu organ nadzoru m.in. co roku przeprowadza ocenę BION zakładów.

W ramach oceny BION organ nadzoru dokonuje identyfikacji i oceny aktualnych i przyszłych ryzyk, na które są lub mogą być narażone zakłady, z uwzględnieniem ich zdolności do identyfikacji, oceny oraz monitorowania tych ryzyk, zarządzania nimi i prowadzenia sprawozdawczości w ich zakresie, jak również prawdopodobieństwa wystąpienia określonych ryzyk i ich wpływu na działalność zakładu lub sytuację klientów. Organ nadzoru ocenia również zdolność zakładu do sprostania ewentualnym zdarzeniom lub przyszłym zmianom sytuacji gospodarczej oraz ich ewentunalnemu negatywnemu wpływowi na wypłacalność i kondycję finansową, stabilność zakładu na rynku oraz jego zdolność do wywiązania się z obowiązków wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia w sytuacji urzeczywistnienia się ryzyka.

Sposób przeprowadzenia, zakres badania i oceny nadzorczej oraz zasady nadawania ocen BION zostały ujęte w najnowszej publikacji KNF. O wynikach BION, w tym ocenie końcowej ocenie BION oraz przyporządkowaniu do odpowiedniej kategorii, organ nadzoru będzie informował bezpośrednio poszczególne zakłady.

„Metodyka Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok” jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz