Konsekwencje braku zapłaty raty składki ubezpieczeniowej – odstąpienie od umowy (Klauzule nr 1462, 1463)

Dodano: 14-06-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 438/07

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 grudnia 2007 r. (sygn. akt VI ACa 438/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

1. postanowienie § 45 ust. 2 OWU - „Jeżeli zapłata składki, lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z upływem 14-go dnia od wyznaczonego terminu płatności składki lub pierwszej raty składki bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy."

2. postanowienie § 45 ust. 3 OWU - „W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust 2."

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, przepis art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego nakłada na zakład ubezpieczeń bezwzględny obowiązek zawiadomienia ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego czy odstąpienie ma nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jak to przewiduje ten przepis, czy z upływem określonego terminu np. 14-ego dnia od wyznaczonego terminu płatności składki lub jej pierwszej czy kolejnej raty, jak stanowią zakwestionowane postanowienia. Ponadto, spełnienie obowiązku zawiadomienia o odstąpieniu od umowy przewidzianego w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego może nastąpić wyłącznie w przypadku jednoczesnego poinformowania o tym ubezpieczonego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz