Komunikat z 416. posiedzenia KNF: została zmniejszona sankcja nałożona na Generali

Dodano: 19-12-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się czterysta szesnaste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W spotkaniu udział wzięli nowi członkowie, powołani do Komisji na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, tj.

  • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych.

Komisja ponownie dokonała rozpatrzenia sprawy opóźnień w wypłatach odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., nakładającą karę w wysokości 270 tys. zł. Sankcja dotyczyła przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych w latach 2010 – 2013. Po ponownym rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmian w zakresie ustaleń faktycznych na korzyść Towarzystwa. W związku z tym kara została obniżona do poziomu 260 tys. zł.

Komisja wydała też skierowaną do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) znowelizowaną Rekomendację L dotyczącą roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Rekomendacja dotyczy dobrych praktyk w zakresie współpracy biegłych rewidentów i firm audytorskich z organem nadzoru finansowego w obszarze wymiany danych i informacji pozyskiwanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w toku badania ustawowego sprawozdań finansowych banków i SKOK.

Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się m.in. z wynikami badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za 2017 r. oraz informacją o pracach organu nadzoru oraz zakładów ubezpieczeń w zakresie modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń.

Kolejne posiedzenie jest zaplanowane na dzień 15 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz