Komunikat z 373. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. LINK4 z karą za obniżanie składek OC

Dodano: 24-10-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 24 października 2017 r. odbyło się 373. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Danuty Źrałek na stanowisko członka Zarządu D.A.S. TU Ochrony Prawnej SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej”), w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 w I poł. 2011 r. oraz w latach 2014 – 2015 i grupy 10 w latach 2011 – 2015. KNF umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej wykonywania działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach grupy 3 w III i IV kwartale 2011 r. oraz latach 2012 – 2013 w związku z niestwierdzeniem naruszenia art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w w/w okresie. 

Komisja nałożyła też na Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK Spółka Akcyjna (dalej: „Strona”) karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych, w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wobec niezawiadomienia KNF o zamiarze bezpośredniego nabycia przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK akcji spółki prowadzącej giełdę w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 5% kapitału zakładowego. „Wymierzając powyższą karę Komisja poczytała na korzyść Strony fakt, że to ona sama zidentyfikowała nieprawidłowość i poinformowała o dokonanej transakcji. Wzięto również pod uwagę współpracę Strony z organem nadzoru, co znacznie przyczyniło się do szybkiego i sprawnego zebrania materiału dowodowego” – czytamy w komunikacie KNF. 

Komisja zapoznała się też m.in. z raportem o stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2017 r.

Komisja opublikowała także komunikat w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 000 zł. 

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na dzień 7 listopada 2017 r.

Tagi: składka, knf
wstecz