Komunikat z 351. posiedzenia KNF. Compensa zapłaci 1,1 mln zł kary

Dodano: 25-04-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 25 kwietnia odbyło się 351. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na powołanie Zbigniewa Pusza na Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Komisja zdecydowała o zmniejszeniu do 1,1 mln zł kary nałożonej na Benefia TUnŻ. W dniu 26 września 2014 r. KNF nałożyła na Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. karę w wysokości 1,5 mln zł. za naruszenie art. 30 ust. 1 i art. 153 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej w okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r. Na wniosek Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., będącego następcą prawnym Benefia. Komisja zdecydowała o nałożeniu na Compensa TUnŻ karę pieniężną w wysokości 1 miliona 100 tysięcy złotych.

W okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r. Benefia TUnŻ inwestowała m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i emitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji, także brak było wiarygodnych analiz ich sytuacji finansowej. Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe lub instrumenty finansowe z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji nowej emisji. W niektórych przypadkach brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń. Lokowano także środki finansowe w instrumenty, które nie były dopuszczone do obrotu zorganizowanego czy w akcje i obligacje tych samych podmiotów. Inwestycje były dokonywane z naruszeniem zasady maksymalizacji bezpieczeństwa i rentowności lokat przy zachowaniu płynności lokowanych środków oraz z naruszeniem obowiązujących w zakładzie ubezpieczeń regulacji wewnętrznych. Decyzje dotyczące inwestycji były podejmowane przez członków zarządu Benefia TUnŻ.

Jak podała Komisja w komunikacie, podstawą uchylenia decyzji z dnia 26 września 2014 r. było wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która m.in. uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę. Z kolei na wysokość nałożonej kary pieniężnej wpływ miała wysokość składki przypisanej brutto za 2015 r., która uległa obniżeniu w stosunku do składki przypisanej brutto w 2014 r. oraz aktywna współpraca Compensy TUnŻ w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podała KNF.

„Organ nadzoru nakładając karę pieniężną w wysokości 1 miliona 100 tysięcy złotych wyraża przekonanie, że taka kara pieniężna skłoni Compensę TUnŻ do przestrzegania w przyszłości przepisów prawa” - czytamy w komunikacie.

Ponadto, Komisja wydała Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Z tekstem dokumentu można zapoznać się na stronie KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_H_2017_tcm75-50303.pdf

Kolejne posiedzenie KNF jest zaplanowane na dzień 16 maja 2017 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz