Kolejne postanowienia umowne wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych

Dodano: 21-09-2020
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 20099/13

W dniu 7 września 2020 r. do rejestru klauzul niedozwolonych zostały wpisane klauzule uznane za abuzywne z branży finansowej.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 lutego 2020 r. (sygn. akt XVII AmC 20099/13) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

  • "Wszelka korespondencja wysyłana przez Pożyczkodawcę na adres zamieszkania podany w umowie oraz na e-mail zostaje uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do Pożyczkodawcy osobiście przez Pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności" (klauzula nr 7758)
  • "W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki Pożyczkodawca ma prawo raz dziennie telefonicznie upomnieć Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki. Za każdy telefon do Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100 zł" (klauzula nr 7757)
  • "Pożyczkobiorca ma prawo wybrać inny sposób przechowania weksla, jednakże z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa weksla oraz dostępu przez Pożyczkodawcę do weksla w dowolnym momencie. Pożyczkodawca wymaga wówczas wykupienia przez Pożyczkobiorcę polisy ubezpieczeniowej chroniącej weksel przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, zalaniem oraz spaleniem" (klauzula nr 7753)
  • "W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki Pożyczkodawca ma prawo wysłać jedno wezwanie dziennie do spłaty pożyczki za pomocą poczty tradycyjnej oraz mailowej na adresy podane w umowie. Za każde wezwanie Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100 zł" (klauzula nr 7750)
  • "Pożyczkobiorca zleca firmie Narodowy Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. poręczenie swojej pożyczki i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Pożyczkodawcy kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie za każdy miesiąc trwania umowy pożyczki za w/w poręczenie, co stanowi część raty w wysokości 4%, natomiast druga część raty w wysokości 4% co stanowi kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie zostanie doliczone do kapitału spłaty na koniec okresu pożyczki) (klauzula nr 7755)
  • "W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie Pożyczkodawca ma prawo wykorzystać weksel wysyłając go do Sądu z żądaniem zapłaty pełnej sumy z weksla; a także ma prawo sprzedać lub przekazać weksel i prawa z niego wynikające w dowolny sposób podmiotom lub osobom trzecim" (klauzula nr 7752)
  • "Termin zwrotu pożyczki strony ustalają na 01 września 2012 r. , przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do 1 września 2014 r." (klauzula nr 7750)
  • "Od niespłaconej w terminie raty Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy opłaty karne w wysokości 200 złotych w stosunku dziennym" (klauzula nr 7754)
  • "Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie podpisanie przez Pożyczkobiorcę weksla na dziesięciokrotność kwoty pożyczki. W przypadku terminowej spłaty pożyczki weksel będzie zwrócony Pożyczkobiorcy lub zniszczony przez Pożyczkodawcę" (klauzula nr 7751)
  • "Okres trwania pożyczki wynosi 1 miesiąc, przy czym może zostać przedłużana co miesiąc do 24 miesięcy" (klauzula nr 7749)
wstecz