KNF: stanowisko MF dot. klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń

Dodano: 12-09-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące świadczenia przez firmy audytorskie usług w zakresie badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Stanowisko MF skierowane było do zakładu ubezpieczeń w odpowiedzi na indywidualne zapytanie w sprawie klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), o którym mowa w art. 290 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

„W opinii Ministerstwa Finansów usługa badania SFCR nie stanowi usługi badania ustawowego ani też badania dobrowolnego w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), z uwagi na odmienny przedmiot usługi w stosunku do usługi badania ustawowego. O ile przedmiotem usługi badania ustawowego jest roczne sprawozdanie finansowe jednostki - to przedmiotem usługi badania SFCR jest inne sprawozdanie sporządzone według innych zasad (chociaż też dotyczące okresu rocznego)” – czytamy w komunikacie KNF.

Jak wskazuje resort, usługa badania SFCR stanowi usługę atestacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach, gdyż jej celem jest uwiarygodnienie w stopniu wysokim sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej i zalicza się do katalogu czynności rewizji finansowej. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach usługi czynności rewizji finansowej nie są usługami zabronionymi i mogą być świadczone przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego tej samej jednostki.

wstecz