KNF: Podsumowanie sektora ubezpieczeń za 2016 r. Przychody zakładów ubezpieczeń

Dodano: 28-04-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przestawił „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2016 r.”. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zmianie uległ kształt raportu. Tak jak w poprzednich wersjach znalazły się w nim podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń zagregowane na podstawie sprawozdań finansowych i statystycznych za cztery kwartały 2016 roku oraz tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu. Nowością jest opracowanie informacji dotyczących przychodów, kosztów działalności i pozycji bilansowych na podstawie sprawozdawczości dla celów rachunkowości, natomiast informacje o wypłacalności powstały na podstawie sprawozdawczości dla celów wypłacalności.

Zgodnie z raportem, w 2016 r. działalność rozpoczęły cztery nowe podmioty: PKO TU S.A. (w dniu 5 stycznia 2016 r.), TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH (29 lutego 2016 r.), TUW MEDICUM (9 marca 2016 r.) oraz POLSKI GAZ TUW (22 grudnia 2016 r). Ponadto, w zeszłym roku został wykreślony z KRS UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w likwidacji. Zmieniona została również nazwa SKANDIA ŻYCIE TU S.A. na VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP. Zgodę na rozpoczęcie działalności w sektorze ubezpieczeń majątkowych otrzymało NATIONALE-NEDERLANDEN TU S.A.

W ciągu czterech kwartałów 2016 r. zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody w wysokości 74,81 mld zł. Największy udział w przychodach zakładów ubezpieczeń miała składka przypisana brutto (74,91%). Składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 56,04 mld zł i była wyższa o 1,22 mld zł (2,23%) niż rok wcześniej. W dziale I nastąpił spadek składki o 13,33%, natomiast dział II odnotował wzrost przypisu składki o 17,92%.

Na koniec 2016 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 23,86 mld zł i była niższa o 3,67 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Spośród grup ubezpieczeń działu I największy spadek składki przypisanej brutto, z 13 mld zł w zeszłym roku do 10,33 mld zł wystąpił w grupie 3. Pomimo to ubezpieczenia na życie z UFK w dalszym ciągu mają najwyższy udział w przypisie składki tego działu, który wynosi 43,32%. 

Zmniejszenie składki nastąpiło również w grupie 1, gdzie przypis składki był niższy o 1,03 mld zł. Ze sprzedaży tych produktów towarzystwa ubezpieczeń na życie uzyskały 7,81 mld zł. Udział tej grupy ubezpieczeń w całym przypisie wyniósł w 2016 r. 32,79%.

Pozostałe grupy zanotowały nieduży wzrost składki. W grupie 5 składka zwiększyła się o 17,05 mln zł (o 0,31%). Natomiast w grupie 2 o 8,73 mln zł (o 7,45%). Minimalnie wyższa składka o 6,74 mln zł (o 5,14%) wystąpiła w grupie 4 (ubezpieczenia rentowe). Udziały w składce tych grup ubezpieczeń wynoszą odpowiednio 22,78%, 0,58% i 0,53%.

Udział w rynku 5 największych zakładów działu I wyniósł 59,43%. W dalszym ciągu pozycję lidera zajmuje PZU Życie S.A., który w zeszłym roku zdobył 33,68% udziałów w rynku ubezpieczeń na życie.

Składka przypisana brutto w dziale II była wyższa o 17,92% i wyniosła 32,18 mld zł. Wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku odnotowano w ośmiu grupach ubezpieczeń. Największy miał miejsce w grupie 10, gdzie wzrósł o 3,5 mld zł, tj. do poziomu 11,65 mld zł oraz w grupie 3 – wzrost o 1,11 mld zł, do wartości 6,57 mld zł. Ubezpieczenia komunikacyjne dominowały w strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu II, stanowiąc łącznie 60,27% całej zebranej składki w dziale II.

Największy spadek przypisu składki brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wystąpił w grupie 16, gdzie zebrano o 187,9 mln zł składki mniej. W grupie 13 nastąpił spadek składki o 152,79 mln zł. Zmniejszenie przypisu składki powyżej 100 mln zł wystąpiło również w grupie 1 oraz w grupie 17, odpowiednio o 117,41 mln zł i 101,79 mln zł.

Udział w rynku 5 największych zakładów ubezpieczeń działu II wyniósł 69,54%. Liderem rynku pozostał PZU z udziałem na poziomie 33,55%.

„Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2016 r.” jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/Images/Raport_sektor_ubezpieczen_IVQ_2016_tcm75-50336.pdf

wstecz