KNF: OWU powinno być opublikowane od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu

Dodano: 09-05-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko w sprawie zamieszczania przez zakłady ubezpieczeń na swoich stronach internetowych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umów, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

„Organ nadzoru dokonał analizy realizacji przez zakłady ubezpieczeń obowiązku określonego w art. 15 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i stwierdził różnice w praktyce umieszczania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wzorców umów na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń. Niektóre zakłady ubezpieczeń zamieszczają wymagane dokumenty „bezzwłocznie” tzn. nie później niż w dniu „ich wejścia w życie”, inne robią to z kilkudniowym opóźnieniem licząc od daty wprowadzenia oferowanego produktu bądź od daty podjęcia uchwały zarządu zakładu ubezpieczeń o przyjęciu wzorca” – napisano w stanowisku.

KNF przypomina, że przepis art. 15 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazuje na potrzebę zamieszczania ww. dokumentów od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu ubezpieczeniowego, w miejscu łatwo dostępnym dla przeciętnego użytkownika strony internetowej. Ponadto, zdaniem Komisji, dokumenty te „powinny być stale zamieszczone na stronie internetowej”.

Jak wskazała Komisja, celem przedmiotowej regulacji jest zapewnienie ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym i upoważnionym z umów ubezpieczenia dostępu do OWU i wzorów umów. Dostęp ten powinien być umożliwiony zarówno przed zawarciem umowy jak i w okresie jej obowiązywania.

Jak podkreślono w stanowisku, treścią OWU i innych wzorów umów mogą interesować się osoby, w stosunku do których zakłady ubezpieczeń nie mają obowiązku dostarczenia powyższych dokumentów. Dotyczy to zwłaszcza uposażonych i poszkodowanych, którzy zgłaszają swe roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

Organ nadzoru przypomniał w piśmie, że w związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku zamieszczania dokumentów na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń nie ma potrzeby przesyłania OWU i innych wzorców umów Komisji Nadzoru Finansowego.

Stanowisko jest dostępne do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz