KNF: Obowiązki sprawozdawcze instytucji finansowych wobec RF

Dodano: 12-06-2016
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż wpłynęło do niej pismo Rzecznika Finansowego, w którym przedstawił on wątpliwości co do prawidłowości i przejrzystości danych przekazanych Rzecznikowi Finansowemu przez podmioty rynku finansowego w ramach wykonania obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu  reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. RF zwrócił uwagę na rozbieżność tych danych z liczbą sygnałów otrzymywanych przez Rzecznika Finansowego od klientów podmiotów rynku finansowego.
 
RF poinformował także, że część podmiotów rynku finansowego nie posiada wiedzy na temat wskazanego powyżej obowiązku przekazywania Rzecznikowi Finansowemu danych na temat reklamacji i roszczeń klientów, jak również, że część zobowiązanych podmiotów nie przekazała Rzecznikowi Finansowemu wymaganych danych.

KNF zwraca uwagę, że podmioty działające na rynku finansowym powinny posiadać wiedzę na temat przepisów prawa regulujących prowadzoną przez nie działalność, a także na temat obowiązków jakie te przepisy na nie nakładają, jak również powinny te obowiązki wykonywać. W przypadku ewentualnych wątpliwości jak w sposób prawidłowy wykonywać obowiązek wynikający z art. 33 wspomnianej ustawy instytucje finansowe powinny zwrócić się w tej sprawie do Rzecznika Finansowego. KNF wskazuje, iż ważne jest zapewnienie, aby przekazywane Rzecznikowi Finansowemu dane były przejrzyste i rzetelne.
wstecz