Klauzula nr 86 Autocasco: oddalenie roszczenia lub zmniejszenie wysokości odszkodowania

Dodano: 20-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 45/02

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 29 października 2003 r. (sygn. akt XVII AmC 45/02) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 (...) może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie."

W ocenie Sądu, powyższe postanowienie ukształtowało w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami prawo kontrahenta do żądania odszkodowania. Warunki w nim określone, zdaniem Sądu, nie wiążą przyczyny w postaci niedochowania przez kontrahenta aktu staranności ze skutkiem dla ubezpieczyciela w postaci niemożności ustalenia odpowiedzialności co do samej zasady lub zwiększenia się rozmiarów szkody. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego stawia to ubezpieczyciela w wyraźnie lepszej sytuacji od jego kontrahenta. SO wskazał, iż łatwo można wyobrazić sobie sytuację, w której towarzystwo ubezpieczeń nie ponosząc żadnych negatywnych skutków niedochowania przez drugą stronę umowy aktu staranności odmówiłoby, i to co do zasady, przyznania odszkodowania. Powodowałoby to zatrzymanie sumy odszkodowania, mimo wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz ustalenia osoby ponoszącej odpowiedzialność cywilną i rozmiaru szkody, która nie zwiększyła swoich rozmiarów.

Zdaniem Sądu, powyższe postanowienie, narusza dobre obyczaje w stosunkach z umowy ubezpieczenia, które powinny być oparte na zasadzie zaufania co do rzetelności działania ubezpieczyciela jako instytucji finansowej. Rzetelność ta, jak wskazuje Sąd, staje pod znakiem zapytania, gdy ubezpieczyciel posiadający niewątpliwie przewagę kontraktową nad ubezpieczającym przyznaje sobie we wzorcu umowy, choćby nawet w niewielkim zakresie, prawo podejmowania obiektywnie nieuzasadnionych, arbitralnych decyzji, nie powiązanych w żaden sposób ze związkami przycznowo-skutkowymi, których następstwem jest ubezpieczony wypadek losowy. W takiej sytuacji odmowa wypłaty całości lub części odszkodowania godzi w cel ubezpieczenia jakim jest dla ubezpieczającego zniwelowanie niekorzystnych skutków zdarzeń losowych i – zdaniem Sądu - stanowi o jego rażącym pokrzywdzeniu.

wstecz