Klauzula nr 6169

Dodano: 05-04-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 32496/13

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także będącymi następstwem nienależycie przeprowadzonych wcześniejszych napraw.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 roku (sygn. akt XVII AmC 32496/13) uznał za niedozwolone postanowienie wzorca umowy o treści: „Ergo Hestia nie odpowiada także za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także będącymi następstwem nienależycie przeprowadzonych wcześniejszych napraw".

Rozpatrywana sprawa dotyczyła postanowienia zawartego w OWU Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) w dziale „Wyłączenie odpowiedzialności”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że rozpatrywane postawienie wzorca umownego rażąco narusza interesy konsumentów, zwłaszcza w sferze ekonomicznej poprzez pozbawienie konsumenta możliwości zrekompensowania szkody powstałej w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego spowodowanego wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także nienależycie przeprowadzonych wcześniejszych napraw. Ponadto sporna klauzula narusza nieekonomiczne interesy konsumentów takie jak: poczucie niepewności, brak satysfakcji związany ze sposobem realizacji umowy przez przedsiębiorcę.

Sąd stwierdził, że powyższe postanowienie nie precyzuje szczegółowo sytuacji dotyczącej szkody powstałej na nierówności dróg, co w opinii Sądu, umożliwia ubezpieczycielowi uchylenie się od odpowiedzialności, a przede wszystkim jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Brak precyzji dotyczy także określenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korozji lub wad fabrycznych.

W opinii Sądu, zapis postanowienia pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami i w stopniu rażącym narusza interesy konsumentów, gdyż zakres stanów faktycznych skutkujących w tych warunkach wyłączeniem odpowiedzialności jest niezwykle szeroki, co daje zakładowi ubezpieczeń znaczną swobodę w określaniu sytuacji, w których zachodzi obowiązek wypłaty świadczenia odszkodowawczego. 

Tagi: owu, ac
wstecz