Klauzula nr 588 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 19-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 54/04

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 października 2005 r. (sygn. akt XVII AmC 54/04) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca, za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."

Sąd Okręgowy uznał, iż zapis ten przewiduje uprawnienie do zaniechania świadczenia ze strony ubezpieczyciela pomimo trwania stosunku umownego, a więc istnienia po stronie ubezpieczonego obowiązku świadczenia składki. Zapis taki, zdaniem Sądu, narusza art. 3853 pkt 22 Kodeksu cywilnego i jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interes konsumenta.

W ocenie Sądu, nie ma znaczenia czy skala zastosowania tego zapisu jest znaczna czy też jednostkowa, gdyż dla oceny abuzywności postanowienia wzorca umowy nie jest koniecznym, aby był on stosowany. Wystarczającym jest, aby postanowienie wzorca znalazło się w ofercie skierowanej do konsumenta (art. 47938 Kodeksu postępowania cywilnego).

Ponadto, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie kwestionował przy tej okazji prawa ubezpieczyciela do rozwiązania umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca, za który uiszczono składkę. Zwrócił jednak uwagę, iż należy wyraźnie odróżnić instytucję rozwiązania umowy od zaprzestania spełnianie świadczenia przez jedną ze stron umowy, co przewiduje powyższa klauzula.

wstecz