Klauzula nr 4744

Dodano: 04-12-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII Amc 1449/12

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu". (XVII Amc 1449/12)

Pliki do pobrania

wstecz