Klauzula nr 3193 Zmiana adresu lub nazwy

Dodano: 12-05-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 421/11

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 421/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o której nie poinformowano na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany adres, z zastrzeżeniem, iż o zmianie swojej siedziby lub nazwy Nordea może poinformować drogą ogłoszeń, zamieszczonych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym."

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nałożony w powyższym postanowieniu na obydwie strony umowy obowiązek pisemnego informowania się o zmianie danych ukształtowany został odmiennie dla każdej ze stron, bowiem pozwany zastrzegł, że o zmianie swojej nazwy lub siedziby może poinformować drogą ogłoszeń zamieszczonych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i będzie to równoznaczne z dopełnieniem obowiązku poinformowania strony umowy o tej zmianie.

Sąd Apelacyjny zgodził się z trafną opinią Sądu Okręgowego, iż pozwany posiada dwie opcje powiadomienia konsumenta o zmianie wskazanych danych – drogą pisemną lub drogą ogłoszeń zamieszczonych w prasie, podczas gdy konsumentowi, który jest drugą strona umowy ubezpieczenia, pozwany narzucił obowiązek złożenia pisemnego zawiadomienia. Tym samym kwestionowane przez powoda postanowienie narusza obyczaj uczciwego i rzetelnego określania praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Postanowienie to powoduje nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron umowy ze szkodą dla konsumenta, albowiem nakłada na konsumenta obowiązek poinformowania o zmianie adresu w formie pisemnej, jednocześnie dając pozwanemu możliwość wyboru sposobu powiadomienia o zmianie danych dotyczących adresu lub nazwy.

Sąd Apelacyjny nie zgodził się z argumentacja apelacji, iż informowanie o zmianie danych w formie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnokrajowym jest jedynie dodatkowym, nie wyłączającym formy pisemnej, uprawnieniem pozwanego, bowiem takiego wniosku nie da się wywieść z treści kwestionowanego postanowienia.

Wymienione postanowienie pozostawia pozwanemu możliwość wyboru sposobu zawiadomienia o zmianie danych, nie nakłada nań obowiązku pisemnego poinformowania drugiej strony w każdym przypadku zmiany adresu lub nazwy.

wstecz