Klauzula nr 2013 Potrącenie rat składki

Dodano: 23-05-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 782/09

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 782/09) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania rat składki jeszcze nie wymagalnych niezależnie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyplata."

Sąd Okręgowy stwierdził, iż w powyższym postanowieniu ubezpieczyciel w sposób jednostronny ustalił obowiązek konsumenta polegający na jednostronnym przypisaniu sobie prawa do potrącenia z odszkodowania rat składki, także tych, które są niewymagalne. Ubezpieczyciel zastrzega sobie w skarżonym postanowieniu OWU prawo do potrącenia z wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania rat składki nawet, jeśli są one niewymagalne. Wskazać należy, iż Ubezpieczyciel zastrzega sobie powyższą możliwość bez względu na wysokość odszkodowania oraz ilość pozostałych do zapłacenia składek oraz ich wartość pieniężną. Działanie takie może doprowadzić w konsekwencji do sytuacji, w-której całość wypłaconego odszkodowania zostanie potrącona przez ubezpieczyciela na poczet niewymagalnych składek ubezpieczenia i w efekcie naruszyć interes ekonomiczny konsumenta.

Pozwany poinformował -iż pomimo tego zapisu - praktyka taka nie ma de facto miejsca w zakładzie ubezpieczeń. Dlatego też pozwany wyjaśnia, że zapis ten zostanie zmieniony przy okazji uchwalania nowego brzmienia OWU. Pozwany nie widzi jednak niczego, co mogłoby przemawiać za możliwością uznania tego elementu OWU za postanowienie niedozwolone. Skoro bowiem zgodnie z umową ubezpieczenia ma nastąpić wypłata całego, nieumniejszonego świadczenia z tej umowy (co do zasady nawet w wysokości całej sumy ubezpieczenia), to nielogiczne byłoby, gdyby składka nie była opłacona w całości. Skoro bowiem świadczenie jednej strony - zakładu ubezpieczeń ma być wykonane w całości, to tym bardziej świadczenie drugiej strony - ubezpieczającego powinno być również wykonane w całości.

Sąd Okręgowy uznał, iż postanowienie to narusza równowagę kontraktową stron, zobowiązując konsumenta do „zapłaty” rat składki jeszcze nie wymagalnych co narusza art. 385 3 pkt 16 KC.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu stwierdził, iż jakkolwiek przedmiotowe postanowienie nie wyczerpuje dyspozycji art. 3853 § 1 pkt 16 KC, to jednak narusza powoływany przez powódkę w pozwie przepis art. 3851 § 1 KC.

Według SA, z punktu widzenia interesów ubezpieczonego istotne jest, żeby uzyskał on w danym momencie odszkodowanie pozwalające mu na likwidację powstałej szkody. Słusznie argumentowała powódka, że akceptacja powyższej klauzuli może prowadzić do powstania sytuacji, że składka ubezpieczeniowa, przewidziana do zapłaty w późniejszym terminie, może mieć niebagatelną wysokość i poprzez jej potrącenie, już w chwili wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania, może zostać podważony cel umowy ubezpieczenia.

wstecz