Klauzula nr 2011 Obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów, kluczy i urządzeń

Dodano: 25-05-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 782/09

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 782/09) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Niezależnie od obowiązków określonych w §§ 19-20 w ubezpieczeniu auto- casco do obowiązków ubezpieczającego należy: przedłożenie oryginalnych dokumentów (w przypadku kradzieży) potwierdzających pochodzenie pojazdu i umożliwiających jego identyfikatory (np. brief, dokument odprawy celnej, umowa kupna-sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu) oraz kompletu oryginalnych kluczy służących do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne itp.), chyba że pojazd został utracony w wyniku rozboju.”

Sąd uznał, iż wskazany zapis, ma niedozwolony charakter z uwagi na zawarty tam wymóg przedstawienia oryginałów dokumentów, który wprowadza konsumenta w błąd, gdyż ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym dopuszcza możliwość posługiwania się wtórnikami dokumentów, o czym klient zakładu ubezpieczeń może nie wiedzieć. Jako jedyny wyjątek umożliwiający wypłatę odszkodowania pozwany przewidział tu przypadek popełnienia przestępstwa rozboju, przy czym konsument nie wie - jakie zdarzenie należy zakwalifikować jako rozbój, co z kolei umożliwia pozwanemu dowolną kwalifikację czynu zabronionego, leżącego u podstaw wyłączenia jego odpowiedzialności.

Słusznie podniosła powódka, że nałożenie na ubezpieczającego choćby obowiązku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego może okazać się niewykonalne z całkowicie obiektywnych przyczyn (np. zniszczenie dowodu), a w takim przypadku ustawodawca uznaje za dokument równorzędny - wtórnik dowodu rejestracyjnego. Nie można wówczas konstruować, powoływanego w apelacji, domniemania faktycznego, że brak oryginałów dokumentów świadczy o nienależytym ich zabezpieczeniu.

Zdaniem SA, zapis ten narusza dyspozycję art. 3853 pkt 9 Kodeksy cywilnego, gdyż pozwany przyznał sobie uprawnienie do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, a także art. 3853 pkt 11 Kodeksu cywilnego poprzez zastrzeżenie, zbyt dużej dowolności w decydowaniu o niewypłaceniu odszkodowania. Oprócz tego tak szerokie ujęcie przypadków zwalniających ubezpieczyciela z odpowiedzialności za powstałą szkodę pozostaje w sprzeczności z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Mogą się bowiem zdarzyć sytuacje, w których również niemożność dostarczenia oryginału, choćby jednego z kilku kluczyków służących do uruchomienia pojazdu, nie będzie pozostawać w jakimkolwiek związku przyczynowym z kradzieżą tej rzeczy.

wstecz