Klauzula nr 2010 Zgłoszenie okoliczności szkody

Dodano: 30-05-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 782/09

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 782/09) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłaszaniu szkody dokonanym w Towarzystwie.”

Zarzut, dotyczący § 9 ust. 3 pkt 15) OWU, w ocenie strony pozwanej jest zupełnie niezrozumiały. Podanie w zgłoszeniu szkody okoliczności innych niż mające miejsce w rzeczywistości uniemożliwia ubezpieczycielowi dokonanie prawidłowej likwidacji szkody i świadczy o podjęciu próby wyłudzenia świadczenia ubezpieczeniowego. Chodzi bowiem w praktyce o to, że ubezpieczający podaje okoliczności inne niż mające miejsce w rzeczywistości - w sytuacji kiedy stan faktyczny umożliwiałby ubezpieczycielowi odmowę przyjęcia odpowiedzialności za wypadek ubezpieczeniowy. Stawianie wymogu istnienia związku przyczynowego pomiędzy podaniem nieprawdy a powstaniem szkody jest absurdem. Z zasad logiki wynika bowiem, że podanie nieprawdy w zgłoszeniu szkody może nastąpić dopiero po powstaniu szkody (albo w sytuacji kiedy szkoda w ogóle nie powstała a ktoś chce wyłudzić świadczenie). Takiego związku nie będzie zatem nigdy.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłoszeniu, oznacza, iż wypłata odszkodowania nie będzie możliwa, gdy na powstanie szkody wpływ mają okoliczności niewskazane w zgłoszeniu bez winy konsumenta czy przez niedopatrzenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, konsument powinien mieć prawo do powoływania się na okoliczności inne niż w zgłoszeniu np. te wynikające z protokołów policyjnych czy zeznań świadków zdarzenia, szczególnie w sytuacji gdy mogłyby mieć one wpływ na powstanie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Wypada w tym miejscu wskazać, że tego rodzaju zastrzeżenia zostały już kilkakrotnie zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisane w rejestr klauzul niedozwolonych (np. wyrok SOKiK z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt XVII Amc 123/07, poz. 1291).

wstecz