Klauzula nr 2001 Podatek VAT a kwota odszkodowania

Autor: Aleksandra Guberska

Dodano: 01-06-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 1473/08

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 maja 2009 r. (sygn. akt VI ACa 1473/08) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„1. W razie powstania szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej:

  1. zakres uszkodzeń, których powstanie pozostaje w związku przyczynowym ze zdarzeniem, za którego następstwo Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność,
  2. części pojazdu podlegające wymianie lub naprawie w następstwie tego zdarzenia,
  3. czas robocizny niezbędny do wykonania naprawy,
  4. maksymalne stawki za roboczogodzinę naprawy,
  5. zużycie eksploatacyjne części pojazdu (ogumienia, tłumików, katalizatorów, akumulatora itd.)

Ubezpieczyciel uwzględnia koszty naprawy dokonanej wyłącznie w zakresie określonym w ocenie technicznej i technologicznie koniecznej w związku ze szkodą, udokumentowane imiennymi rachunkami.

2. Jeżeli naprawa pojazdu nie została udokumentowana imiennymi rachunkami wysokość odszkodowania nie uwzględnia podatku VAT.”

Dokonując oceny zakwestionowanych przez powoda zapisów OWU, Sąd Okręgowy uznał, że pozwana wykorzystując swoją przewagę kontraktową zastrzega sobie szerokie uprawnienia do decydowania o tym, kiedy i w jakiej wysokości wypełnione zostanie zobowiązanie pozwanego do wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę. Zdaniem Sądu Okręgowego takie zastrzeżenie stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interes konsumenta. Takie postanowienia kształtują sytuację konsumenta w znacznie mniej korzystnej sytuacji niż ubezpieczyciela. Pozwana na podstawie takiego zapisu uprawniona jest do decydowania, jaki będzie zakres odszkodowania, co może doprowadzić do rozbieżności między rzeczywistym zakresem szkody a stanem faktycznym i rozmiarem szkody ustalonym przez ubezpieczającego oraz w efekcie prowadzić do zaniżenia wysokości wypłaty odszkodowania.

Sąd podkreślił również, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. podatek od towarów i usług jest uwzględniany w cenie towaru lub usługi, o ile te towary lub usługi podlegają temu podatkowi. Konsument dokonując zakupu części zamiennych do samochodu lub usług związanych z naprawą pojazdu, obowiązany jest do zapłaty tego podatku. Podatek ten stanowi realny koszt, jaki ponosi poszkodowany, o ile nie jest on przedsiębiorcą i kupowane przez niego towary i usługi nie służą mu do wykonywania działalności opodatkowanej VAT. Dlatego też postanowienia OWU, zgodnie z którymi pozwany zakład ubezpieczeń nie uwzględnia w wypłacanym odszkodowaniu podatku od towarów i usług, jeżeli ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku VAT, kształtuje prawa ubezpieczonego w sposób mniej korzystny niż powszechnie obowiązujący przepis art. 805 § 2 pkt 1 KC.

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił dokonaną przez SO ocenę i oddalił apelację.

wstecz