Klauzula nr 1682 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 06-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 90/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 90/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej opcji dodatkowej powoduje zakończenie Umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej."

Sąd stanął na stanowisku, że postanowienie wzorca umownego niewątpliwie stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 3851 Kodeksu cywilnego.

Zdaniem Sądu, konsumenci nie mieli wpływu na treść powyższego postanowienia, a zatem nie było ono z nimi uzgadniane indywidualnie. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy także, zdaniem Sądu, głównych świadczeń stron.

W niniejszej sprawie, przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje śmierć Ubezpieczonego w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia. Zgodnie natomiast z treścią wyżej wymienionego wzorca, jeżeli Umowa tak stanowi, zakres ubezpieczenia może objąć także Ryzyka dodatkowe (Opcje ubezpieczeniowe), do których należy min. poważne zachorowanie ubezpieczonego.

W przypadku poważnego zachorowania ubezpieczonego, zgodnie z treścią wzorca umownego: „w razie wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego. Towarzystwo wypłaci świadczenie równe połowie sumy ubezpieczenia.”, rodzi po stronie pozwanego jedynie obowiązek wypłaty świadczenia (odszkodowania) równego tylko połowie Sumy Ubezpieczenia, a z chwilą spełnienia tego świadczenia przez pozwanego następuje zakończenie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcia ochrony.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz