Klauzula nr 1682 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 06-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 90/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 90/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej opcji dodatkowej powoduje zakończenie Umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej."

Sąd stanął na stanowisku, że postanowienie wzorca umownego niewątpliwie stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 3851 Kodeksu cywilnego.

Zdaniem Sądu, konsumenci nie mieli wpływu na treść powyższego postanowienia, a zatem nie było ono z nimi uzgadniane indywidualnie. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy także, zdaniem Sądu, głównych świadczeń stron.

W niniejszej sprawie, przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje śmierć Ubezpieczonego w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia. Zgodnie natomiast z treścią wyżej wymienionego wzorca, jeżeli Umowa tak stanowi, zakres ubezpieczenia może objąć także Ryzyka dodatkowe (Opcje ubezpieczeniowe), do których należy min. poważne zachorowanie ubezpieczonego.

W przypadku poważnego zachorowania ubezpieczonego, zgodnie z treścią wzorca umownego: „w razie wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego. Towarzystwo wypłaci świadczenie równe połowie sumy ubezpieczenia.”, rodzi po stronie pozwanego jedynie obowiązek wypłaty świadczenia (odszkodowania) równego tylko połowie Sumy Ubezpieczenia, a z chwilą spełnienia tego świadczenia przez pozwanego następuje zakończenie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcia ochrony.

SO wskazał, że konsument nie musi objąć zakresem ubezpieczenia innych zdarzeń dodatkowych, gdyż są to odrębne produkty oferowane przez pozwanego. Konsument może zawrzeć umowę ubezpieczeniową dotyczącą tylko głównego świadczenia i tylko w tym zakresie korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Decydując się jednak na objęcie ubezpieczeniem ryzyka dodatkowego, konsument zawiera de facto osobną umowę ubezpieczeniową za co ponosi wyższą składkę ubezpieczeniową.

Zaistnienie więc w trakcie realizacji umowy zdarzenia w postaci poważnego zachorowania ubezpieczonego rodzi po stronie pozwanego obowiązek spełnienia świadczenia tylko w tym zakresie. Natomiast wypłata przez pozwanego świadczenia z tytułu poważnego zachorowania powinna, powodować wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej tylko w zakresie tej opcji dodatkowej.

Tymczasem przedmiotowe postanowienie umożliwia pozwanemu uznanie, że spełnienie przez niego świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, a więc wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej połowie sumy ubezpieczenia, jest tożsame ze spełnieniem świadczenia należnego w sytuacji śmierci ubezpieczonego i skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej.

W ocenie Sądu, słusznie wskazał powód, że spełnienie przez pozwanego świadczenia z tytułu wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem dodatkowym nie może być traktowane na równi ze zrealizowaniem głównego przedmiotu umowy w całości. Nie powinno także wywoływać skutku w postaci wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, przynajmniej do momentu wypłaty na rzecz konsumenta sumy ubezpieczenia w pełnej wysokości.

W ocenie Sądu, takie ukształtowanie stosunku prawnego we wzorcu umowy nie znajduje żadnego uzasadnienia i w sposób rażący narusza interesy ekonomiczne konsumentów, jak również kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

wstecz