Klauzula nr 1583 Kategoryczne zastrzeżenie obniżenia wysokości odszkodowania

Dodano: 08-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 83/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 83/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę."

W ocenie Sądu, o abuzywnym charakterze zakwestionowanego zapisu przesądza fakt, iż zastrzeżenie zakładu ubezpieczeń do obniżenia wysokości odszkodowania ma charakter kategoryczny i dotyczy każdego przypadku niezadziałania zabezpieczeń, bez względu na to, z jakich przyczyn dodatkowe zabezpieczenia nie zadziałały.

Sąd Okręgowy wskazał, iż o ile zastrzeżenie zmniejszenia odszkodowania w przypadku, gdy urządzenia nie zadziałały z powodów zależnych od konsumenta, znajduje swoje uzasadnienie, o tyle zmniejszenie odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczający zachował maksimum należytej staranności, a urządzenia nie zadziałały z przyczyn od niego niezależnych jest nieuzasadnione i nie mieści się w granicach dobrych obyczajów.

Decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych zabezpieczeń należy zawsze do zakładu ubezpieczeń, zatem to właśnie on określa, jakie urządzenia przyczynić się mogą do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkody, co uzasadnia udzielenie zniżki. Wskazując konsumentowi katalog zabezpieczeń, których zastosowanie, wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia szkody, a zarazem zmniejszeniem składki, pozwany powinien przyjąć na siebie ryzyko związane z niezadziałaniem określonego urządzenia z przyczyn technicznych, pomimo dochowania należytej staranności przez ubezpieczającego. Zdaniem Sądu, niedopuszczalne jest przerzucanie takiego ryzyka na konsumenta, który w związku z zainstalowaniem urządzeń zabezpieczających ponosi określone nakłady.

Niezadziałanie urządzenia zabezpieczającego może być również skutkiem działania osób trzecich. Taka sytuacja dotyczy w szczególności umów ubezpieczenia mienia przed kradzieżą. W ocenie Sądu, w takich sytuacjach zmniejszenie odszkodowania z powodu niezadziałania dodatkowego zabezpieczenia nie znajduje żadnego uzasadnienia. Konsument, który poniósł określone nakłady w związku z zainstalowaniem dodatkowego zabezpieczenia, a ponadto dochował maksimum należytej staranności, aby urządzenie zadziałało w odpowiednim momencie, nie może być obciążony ujemnymi skutkami przestępczego działania osób trzecich.

wstecz