Klauzula nr 1450. Pomniejszenie zwracanej składki

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: VI A Ca 491/07; XVII AmC 2/05

VI A Ca 491/07

XVII AmC 2/05

 

Ma natomiast rację skarżący, iż nie jest uzasadnione stanowisko Sądu Okręgowego co do postanowienia zawartego w  § 20 ust. 4 i 5 o treści:  „Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10 %. Pomniejszenie o 10 % nie stosuje się, jeżeli składka podlegająca zwrotowi zo­staje rozliczona na poczet kolejnej umowy autocasco lub w przypadku, gdy właściciel pojazdu posiada w (…) S.A. ubezpieczenie autocasco innego pojazdu."

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 27.10.2005 r., w Warszawie sprawy z powództwa przeciwko P. SA w W. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

1.  oddala powództwo

 

wstecz