Klauzula nr 1450 Pomniejszenie zwracanej składki

Dodano: 15-06-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 491/07

Klauzula nr 1450 Pomniejszenie zwracanej składki

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 stycznia 2008 r. (sygn. akt VI ACa 491/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

 „Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10%. Pomniejszenie o 10% nie stosuje się, jeżeli składka podlegająca zwrotowi zo­staje rozliczona na poczet kolejnej umowy autocasco lub w przypadku, gdy właściciel pojazdu posiada w (…) S.A. ubezpieczenie autocasco innego pojazdu."

Sąd Apelacyjny zgodził się z twierdzeniem skarżącego, iż nie jest uzasadnione stanowisko Sądu Okręgowego co do powyższego postanowienia. Nie przekonał Sądu Apelacyjnego wysunięty przez Sąd I instancji argument, iż towarzystwo ubezpieczeń ma prawo w przypadku rozwiązania umowy do potrącenia części składki w wysokości 10%, bo rozwiązanie umowy może rodzić po jego stronie stratę. Ponadto, zdaniem Sądu Apelacyjnego, należy uznać jego prawo do możliwości stosowania zachęty dla klientów do korzystania z jego usług w postaci rezygnacji z tego potrącenia.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny, z pewnością takiego obciążenia konsumenta nie uzasadnia ani hipotetyczna i bliżej przez Sąd nieokreślona strata jaką ewentualnie mógłby ponieść ubezpieczyciel na wypadek niepotrącenia składki, jak też chęć reklamowania w ten sposób przez pozwanego swoich usług i pozyskiwania większego grona klientów. Treść powyższego postanowienia wskazuje zaś, iż służą one przede wszystkim polityce marketingowej pozwanego, a nie innym celom np. pokrywaniu kosztów jego działalności.

 Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego uznał postanowienie za niedozwolone i zakazał jego wykorzystywania.

wstecz