Klauzula nr 1427 Wyliczenie wysokości zwracanej składki

Dodano: 17-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 86/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez (...) S.A. . (...) Miesiąc rozpoczęty (nawet l dzień) liczy się jako wykorzystany."

Sąd Okręgowy uznał powyższe postanowienie za niezgodne z art. 3851 § 1 oraz 813 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, brak określenia „kosztów poniesionych" przez towarzystwo może skutkować naruszeniem art. 813 Kodeksu cywilnego, gdyż może zastrzegać dla pozwanej ponowne potrącenie z zapłaconej składki kosztów poniesionych przez pozwaną w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, a które powinny już być odpowiednio uwzględnione w wysokości składki.

Tym samym w tym zakresie postanowienie jest sprzeczne z zasadą przyporządkowania składki czasowi odpowiedzialności i narusza zasadę, wyrażoną w art. 385 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą postanowienia umowy nie uzgodnione indywidualnie z konsumentem nie wiążą go jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy, tak jak w analizowanym przypadku.

Zdaniem SO, wskazanie przez towarzystwo, że przedmiotowe koszty dotyczą jedynie kosztów zwrotu składki nie znajduje potwierdzenia w kwestionowanym postanowieniu.

Ponadto, pomimo, że towarzystwo ubezpieczeń przyznało, że w obecnie stosowanych przez nie obowiązujących OWU zrezygnowało ze stosowania tego postanowienia, to zgodnie z dyspozycją art. 41940 Kodeksu postępowania cywilnego nie miało to wpływu na bieg postępowania.

Ubezpieczyciel nie wykazał by zaprzestał stosowania kwestionowanej klauzuli co najmniej na 6 miesięcy przed wytoczeniem powództwa.

wstecz