Klauzula nr 1426 Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 20-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 86/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Ograniczenia odpowiedzialności. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: wynikłe z powodu działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników".

Sąd uznał powyższe postanowienie za niezgodne z art. 3853 pkt 9 Kodeksu cywilnego, gdyż dopuszcza ono możliwość wykładni przez pozwane towarzystwo wyrażenia „innych podobnych czynników".

Zdaniem Sądu Okręgowego, szereg wymienionych w tym postanowieniu czynników nie pozwala w sposób jednoznaczny stwierdzić co jest do nich „podobne" i mogłoby stanowić „inny podobny czynnik".

W ocenie Sądu Okręgowego, nie zasługiwał na uwzględnienie argument pozwanego towarzystwa w postaci powołania art. i 2 ust 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym postanowienia niejednoznaczne interpretuje się na korzyść ubezpieczonego, gdyż wskazówka co do zasad interpretacji na korzyść konsumenta nie zwalania pozwanej z obowiązku jasnego formułowania postanowień wzorców umowy, tj. zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

wstecz