Klauzula nr 1358 Niedopełnienie obowiązków przez ubezpieczającego

Dodano: 24-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 30/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 30/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."

Oceniając powyższe postanowienie, Sąd zważył, że zakład ubezpieczeń ma prawo do określenia katalogu obowiązków, których musi przestrzegać podmiot podlegający ochronie ubezpieczeniowej jak również prawo do określenia sankcji na wypadek nie wywiązywania się z tych obowiązków. Jednakże, zdaniem Sądu, zastosowanie tak surowej sankcji jak odmowa wypłaty odszkodowania, czy też zmniejszenie jego wysokości, każdorazowo warunkowane być musi istnieniem związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy niedopełnieniem obowiązku a zaistnieniem szkody.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz