Klauzula nr 1315 Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 06-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„TU nie odpowiada za szkody (...) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających"

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższa klauzula jest niezgodna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu słuszne jest twierdzenie, że brak jest jasnego związku między zdarzeniem ubezpieczeniowym, a okolicznością wskazaną w tym zapisie, zaś postanowienie to może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania w razie zajścia zdarzenia, bez względu na istnienie związku przyczynowego miedzy spożyciem wskazanych substancji, a zaistniałą szkodą.

Sąd przyznał, że zakres wyłączenia powinien być tak skonstruowany, aby umożliwić ubezpieczonemu uzyskanie odszkodowania, o ile z okoliczności sprawy wynika, że szkoda i tak by powstała bez względu na to czy zaistniały okoliczności wskazane w wyłączeniu.

Wprawdzie postanowienie to nie wyczerpuje, zdaniem Sądu, normy z art. 3853 pkt. 9 Kodeksu cywilnego, gdyż nie przyznaje kontrahentowi konsumenta uprawnień do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, lecz nie zmienia to faktu, że w opinii Sądu kwestionowana klauzula pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów.

wstecz