Klauzula nr 1311 Moment zawarcia umowy ubezpieczenia

Dodano: 04-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia."

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższa klauzula jest niezgodna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Ponadto stwierdził, że klauzula ta jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i narusza interes konsumentów, ponieważ nie bierze pod uwagę i nie informuje ubezpieczającego o bezwzględnie obowiązujących przepisach art. 810 i 811 Kodeksu cywilnego, które przewidują inny moment zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwrócił również uwagę, że art. 809 § 2 Kodeksu cywilnego traktuje moment doręczenia dokumentu ubezpieczenia jako moment zawarcia umowy wyłącznie w razie wątpliwości co do momentu zawarcia umowy, a nie w każdym przypadku, jak to przewiduje kwestionowane postanowienie. Może się przecież zdarzyć, że strony jednoznacznie w umowie ubezpieczenia określą datę jej wejścia w życie, a zakład ubezpieczeń z jakiegokolwiek powodu nie doręczy ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia lub dostarczy go w innym terminie.

Zgodnie z kwestionowanym postanowieniem nawet jednoznacznie określona data wejścia w życie umowy nie ma znaczenia, ponieważ liczy się wyłącznie moment doręczenia dokumentu ubezpieczenia. Zdaniem Sadu, taka konstrukcja umowy nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia.

Ponadto, pomimo, że ubezpieczyciel przyznał, że w stosowanych przez niego ogólnych warunkach ubezpieczeń zrezygnował ze stosowania tego postanowienia, to zgodnie z dyspozycją art. 47940 Kodeksu postępowania cywilnego nie miało to wpływu na bieg postępowania. Ubezpieczyciel nie wykazał by zaprzestał stosowania kwestionowanej klauzuli co najmniej na 6 miesięcy przed wytoczeniem powództwa, a zatem zgodnie z art. 47939 Kodeksu postępowania cywilnego powód miał prawo wystąpić z powództwem w tym zakresie.

wstecz