Klauzula nr 1307 Wyłączenie zwrotu składki

Dodano: 30-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Zwrot składki nie przysługuje, jeśli TU wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania."

Zdaniem Sądu Okręgowego, powyższe postanowienie jest niezgodna z art. 3853 pkt 22 oraz art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Sąd wskazał, że Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje podobny zapis, zgodnie z którym zwrot składki nie przysługuje, jeżeli szkoda, za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie nastąpiła w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy.

SO zwrócił jednak uwagę, że kwestionowana klauzula nie posługuje się analogicznym do ustawowego sformułowaniem „wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie" lecz niejasnym sformułowaniem „wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania”.

Użycie niejasnego sformułowania „może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania” spowodowało, że Sąd uznał postanowienie za sprzeczne z art. 3853 pkt 22 oraz art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Ponadto stwierdził, że wyłącza ono możliwość domagania się przez ubezpieczającego zwrotu części składki, jeśli pozwana wypłaciła odszkodowanie w wysokości stanowiącej choćby znikomą część sumy ubezpieczenia w sytuacji powstania szkody częściowej, co uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów.

wstecz