Klauzula nr 1265 Wycena kosztów naprawy

Dodano: 11-07-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 110/07

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 maja 2007 r. (sygn. akt VI ACa 110/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

 „Wycena kosztów naprawy obejmuje:

a. koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku)w oparciu o:

- naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez TU S.A.”

Sąd Apelacyjny w pełni poparł stanowisko Sądu Okręgowego i jego uzasadnienie dotyczące postanowienia wzorca umowy OWU AC, które określają w sposób nieprecyzyjny podstawy ustalenia kosztów naprawy (kosztów robocizny, części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do naprawy).

Zdaniem Sądu, świadczenie ubezpieczyciela powinno być określone w sposób jednoznaczny i precyzyjny, wobec czego wskazanie jako podstawy wyceny składników odszkodowania bliżej nieokreślonych w umowie katalogów innych niż Eurotax czy Audatex należy uznać za niedopuszczalne. Daje to możliwość jednostronnego kształtowania treści zobowiązania przez ubezpieczyciela, co – zdaniem Sądu - bez wątpienia rażąco narusza interes konsumenta.

Przede wszystkim jednak Sąd Apelacyjny uznał, iż przyjęcie metody kosztorysowej do ustalania odszkodowania ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Niezależnie od tego czy poszkodowany naprawił uszkodzony w wypadku pojazd, czy też podjął decyzję odmienną odnośnie uszkodzonego pojazdu, należy mu się od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie ustalone według zasad wynikających z art. 363 § 2 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że jego wysokość ma odpowiadać kosztom przywrócenia pojazdowi jego wartości sprzed wypadku. Gdy zatem naprawa pojazdu przywróci mu jego wartość sprzed wypadku, odszkodowanie powinno odpowiadać kosztom takiej właśnie naprawy. Zgodnie z art. 363 § 2 Kodeksu cywilnego wysokość tak określonego odszkodowania powinna być ustalona według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy (co do zasady mają być to ceny z daty ustalania odszkodowania). Skoro zaś, stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, to miernikiem wysokości szkody ustalanej według cen kosztów naprawy jest tak właśnie określona cena naprawy pojazdu, a zatem cena części zamiennych i usług obejmująca podatek VAT.

Podobne stanowisko zajął SN w uchwale 7 sędziów z dnia 17 maja 2007 r., sygn. akt III CZP 150/06.

Sąd Apelacyjny uznał, iż kształtowanie postanowienia umownego nierespektującego zasad w nich przedstawionych, uznać należy za przejaw niedozwolonego, zgodnie z treścią art. 3851 Kodeksu cywilnego ograniczenia kontraktowej odpowiedzialności ubezpieczyciela.

wstecz